Zorg & Ondersteuning

Mentoren

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor de leerlingen de eerste vraagbaak over allerlei schoolse of persoonlijke zaken. Hij of zij bewaakt de studieresultaten, de sfeer in de klas, het sociaal welbevinden van de leerlingen, en onderhoudt het contact met de ouders. Als docent staat hij/zij dicht bij het dagelijkse schoolleven en kan zo ook eventuele problemen vroeg signaleren.

Behalve studieproblemen, kunnen er ook andere problemen bij een leerling spelen. Dan kan de mentor een deskundige inschakelen, vaak in overleg met de zorgcoördinator. Met instemming van de ouders kan een leerling indien wenselijk worden aangemeld voor verdere ondersteuning.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor mentoren, docenten en conrectoren als er signalen zijn dat extra ondersteuning wenselijk is. Julie Schoorl is onze huidige zorgcoördinator. Zij neemt in sommige gevallen de individuele begeleiding van leerlingen op zich of verwijst door, met toestemming van de ouders, naar de aan school verbonden begeleider passend onderwijs (BPO), schoolarts, schoolpsycholoog of ouder- en kindadviseur (OKA). Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften wordt er, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld in samenspraak met de mentor en eventueel de BPO. Wij werken ook met MULTIsignaal, een netwerk dat onderlinge afstemming tussen signaleringsbevoegden mogelijk maakt, om zo de leerlingen van passende hulp te kunnen voorzien. Een beknopte weergave van de extra ondersteuning die de school biedt, is terug te vinden in het overzicht van de ondersteuning op het Barlaeusgymnasium. Voor verdere informatie, zie het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).